Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни в онлайн магазин tobacco.bg

Основен ангажимент на онлайн магазина tobacco.bg e да гарантира правото на защита на личните данни на своите Клиенти и Потребители. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1. (наричан също: ОРЗД) и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните – законовите клаузи относно защитата на личните данни.

Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: Лични данни). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Обработващият лични данни предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

– се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;

– се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;

– са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;

– са точни и актуално, когато е необходимо;

– се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;

– се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Tobacco.bg е търговското наименование на Табако Дистрибюшън ООД със седалище и адрес на управление гр. София бул. Никола Габровски 110, с ЕИК 206015071 и данъчен номер BG206015071 (наричано по-долу tobacco.bg, Администраторът или Ние). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на Tobacco.bg, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес office@tobacco.bg, чрез форма за КОНТАКТИ в настоящия онлайн магазин, или по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 91Б

Кои категории лични данни обработваме ние?

Администраторът обработва следните Лични данни на Клиента:

1. при използване на Онлайн магазина:

– Лични данни, предоставяни във формуляра, когато се регистрира Акаунт, подаване на поръчки (по-специално – име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава) ], постоянен адрес/ търговска дейност/ седалище [ако е различен от адреса на доставка], номер на банкова сметка, а в случай на Клиенти, които не са потребители, допълнително – име на фирмата и данъчен идентификационен номер и други данни, събирани при използването на Онлайн магазина;

– Лични данни, предоставяни с цел използване на Имейл бюлетина на електронната поща, предоставени при използването на формуляр за контакт или предоставяни при подаването на рекламация;

– Лични данни, предоставяни с цел участие в игра с награди;

– други данни, получени въз основа на активността на Клиента в интернет или други комуникационни канали с Клиент чрез използването на Бисквитките и подобни технологии,

– при допълване на данните, които позволяват на Администратора да осъществява рекламни кампании/ конкурси на Сайта, Потребителят предоставя на Администратора личните данни, посочени във формуляра, включително: име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер.

За какви цели се използва информацията?

Във всички случаи, целите и обхвата на данните, обработвани от Tobacco.bg, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Онлайн магазина или други комуникационни канали с Клиента. Например:

– Лични данни на Клиента могат да се обработват по такъв начин, за да му се предоставят, представят или дават специални предложения и промоции, възможно най-много съобразени с неговите предпочитания (което може да има съществено влияние върху него), само ако Клиентът е дал съгласие (което не е достъпно за лица, които не са дали такова съгласие);

– Ако Клиентът не вземе решение да пазарува посредством Онлайн магазина и само ще направи Резервация на определи Продукти през него, неговите/нейните Лични данни няма да се предоставят на превозвача, който извършва доставката при поискване на Администратора.

Възможни цели на обработването на Лични данни на Клиента от Tobacco.bg са по-специално:

– сключването и изпълнението на Договорите за продажба относно предоставянето на Услугите (Акаунт) или предприемането на действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването му (Ние обработваме ваши данни, за да функционира вашия Акаунт като подаване на поръчки, без необходимост да попълване формулярите ни всеки път, достъп до вашата история на покупките, управление на съгласията ви с услугата и други, като също така ви позволява и да използвате други услуги, достъпни на Сайта);

– сключването и изпълнението на Договор за Продажба или Резервация или предприемането на действия по искане на бъдещ Клиент преди сключването му (вашите лични данни са необходими за изпълнението на вашата поръчка и изпълнението на договора – по-специално потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка);

– приемане и обработване на рекламации;

– провеждане на игри с награди и по-специално – избор на победители и връчване на награди;

– представяне на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на Администратора и негови сътрудници (списъкът на нашите сътрудници ще намерите в нашия Онлайн магазин) предназначени за всички получатели и по-специално – с цел изпълнението на договора за предоставянето на Имейл бюлетина;

– оценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране), за представяне на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), относно продуктите или услугите на Администратора и негови сътрудници, по начин, съобразен с интересите на клиента (без обаче да се засягат съществено неговите решения), по-специално с цел изпълнение на договора за предоставянето на Имейл бюлетина и за пазарни и статистически анализи;

– изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни, особено в случаите на платени договори;

– водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие, Лични данни могат да се обработват и за да се представят, създават, предоставят и изпълняват специално предназначени реклами, предложения или промоции (отстъпки) за продуктите или услугите на Клиента, съобразени във възможно най-голяма степен с неговите предпочитания (профилиране), в резултат на автоматизирано вземане на решение, което може да има правни последици или съществено въздействие върху него, напр. посредством краткосрочни отстъпки за определен продукт, за който наскоро е направен коментар в нашия магазин (тази опция не е достъпна за лица, които не са пълнолетни или които са пълнолетни, но не са дали съгласие за това).

За какъв период ще съхраняваме вашите данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в tobacco.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки, например:

– обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.

– SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни

– криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина.

– достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– доставчици на куриерски услуги;

– доставчици на платежни/ банкови услуги;

– доставчици на маркетингови/ теле маркетингови услуги;

– доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

– застрахователни компании;

– доставчици на ИТ услуги;

– други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси.

Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Какви са вашите права?

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Вижте повече за тези права в уеб сайта на КЗЛД;

Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на: office@tobacco.bg

Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща. Въпреки това, законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да разрешим възникналото обстоятелство.

Връзки към други уебсайтове

Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът ви призовава да прочетете условията и политиките за поверителност, използвани за други уебсайтове. Настоящата Политика се прилага само по отношение на посочените дейности на Администратора.

Може ли тази Политика да се променя и как вие ще разберете за това?

Администраторът може да променя Политиката в бъдеще, това може да се случи поради следните важни причини:

– промени в обвързващите клаузи и по-специално касаещи защитата на Лични данни, закона за телекомуникациите, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребители, засягащи правата и задълженията на Администратора или правата и задълженията на сътрудниците;

– разработването на функционалност или Електронни услуги, наложени от развитието на интернет технологиите, въвеждането на нови технологични и технически решения, които засягат обхвата на Политиката.

Във всички случаи Администраторът публикува информация относно промените в Политиката като част от Онлайн магазина. С всяка промяна, новата версия на Политиката ще се появява с нова дата.

Настоящата политика влиза в сила от: 01 Юни 2022 г.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart